LOOP

Resultados da procura

Hai 4 investimentos contén o termo 'familia'

Campaña "Emprender cara a educación do futuro"

08/09/2018  •  soniagvarela  •  Orzamento

Para preparar aos mozos para os desafíos do século XXI, a lei española, baseada na Comisión Europea e en nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da UNESCO, salientou a necesidade de equiparar ás persoas con novas capacidades e elevar os niveis xerais das súas habilidades; poñendo o foco en desenvolver unha educación orientada ás competencias, que capacite ás persoas para integrar o coñecemento, habilidades e actitudes necesarias para a súa realización persoal e desenvolvemento completo.

As sociedades contemporáneas están marcadas por novas tendencias mundiais, cambios económicos, culturais, tecnolóxicos e ambientais que son parte dunha onda de globalización rápida e desigual. A crecente interdependencia global que caracteriza o noso tempo, require unha xeración de individuos que poidan involucrarse na resolución efectiva de problemas globais e participar simultaneamente na vida cívica local, nacional e global. Debemos preparar aos cidadáns de lugo para que participen plenamente nas demandas do mundo de hoxe e do mañá, fomentando ao mesmo tempo a cidadanía local e a competencia global.

Para lograr unha educación de alta calidade debemos ir máis aló do coñecemento, a memorización de feitos e os procedementos. A comprensión, o pensamento crítico, a creatividade, a autorregulación, o desenvolvemento do talento... son elementos máis esenciais que nunca. Para contribuír ao desenvolvemento sostible da nosa sociedade debemos ensinar aos nosos estudantes a usar o seu coñecemento e habilidades para crear e xerar novas ideas, novos produtos e novos coñecementos que repercutan no beneficio da súa contorna máis próxima.

A Unión Europea sinala que as escolas europeas mostran principalmente tres grandes carencias: - Desenvolver e aplicar unha aprendizaxe baseada en competencias.

- Promover a equidade.

- Responder o cambio tecnolóxico e dixital.

O proceso de adaptación das nosas escolas aos retos do SXXI é lento, desigual e illado. Conseguir en Lugo escolas de calidade que desenvolvan as competencias clave e as capacidades transversais (pensamento crítico, creatividade...)  require levar a cabo profundas reformas que afectan a toda a organización escolar; á súa cultura, á colaboración entre docentes, á abordaxe do currículo, ás prácticas de traballo e os métodos de ensino.

Debemos implicar todos os recursos dispoñibles, persoais e administrativos para cambiar o modo en que se produce a aprendizaxe, conectalo coa vida real e que sexa máis relevante para a sociedade lucense. Tamén debemos responder as necesidades específicas de todo o alumnado, de xénero, de diversidade cultural e de atención á diversidade (necesidades por baixo e por encima da media).  

Levar a cabo estes retos é clave para establecer os cimentos dunha aprendizaxe que transcenda ao longo da vida e repercuta nun mellor futuro para a nosa cidade, Lugo. O alumnado que temos hoxe nas nosas aulas enfrontarase a unha sociedade complexa chea de retos. Toda a comunidade educativa debe empezar a plantexarse, que vale a pena comprender hoxe e mañá? que tipo de aprendizaxe valoramos e queremos promover nas nosas aulas?

A innovación escolar e o cambio metodolóxico debe incidir en catro aspectos:

- Profesor: actualizar o rol de profesor creando e apoiando formación para o desenvolvemento profesional docente relevante e de calidade.

- Alumno: actualizar o rol do alumnado a un rol activo e autónomo, onde o alumnado sexa o principal protagonista e responsable da súa aprendizaxe.

- Contornas: crear contornas de aprendizaxe efectivos para todos.

- Comunidade educativa: educar á comunidade educativa e fomentar o papel activo de familias, institucións, empresas... 

Propoñemos que se cree unha campaña para promover que as escolas lucenses emprendan o seu camiño cara a educación do futuro e apoie a aqueles centros e docentes que xa están incluídos na ecuación do cambio.

- Xornadas de formación de profesorado e da comunidade educativa.

- Investimento e recursos para a posta en práctica e realización de proxectos e ideas.

- Fomento de actividades escolares que impliquen unha aprendizaxe activa e trascendente.

- Xornadas de comunicación de boas prácticas.

- Creación dun centro de documentación de boas prácticas.

- Investimento e recursos para a mellora dos entornos de aprendizaxe, equipamento, recursos humáns e tecnolóxicos.

 

 

 

14.500 €

Ludoteca en la Plaza de Abastos

08/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

Se solicita la creación de un espacio infantil en la Plaza de Abastos. En ese lugar las familias podrían solventar los problemas que genera ir a hacer una compra, a veces compleja, con niños pequeños. El tener un lugar donde los niños se entretengan y estén seguros durante el tiempo que se considere adecuado (una hora, inicialmente) podría ayudar a que los lucenses acudan con más frecuencia a la Plaza de Abastos.

5.000 €

Plazoleta do xadrez

09/09/2018  •  Xaquedrum  •  Orzamento

Con este proyecto se pretende crear un espacio para el ajedrez al aire libre. Se quiere instalar unas mesas de ajedrez en el parque de frigsa para crear un espacio familiar donde las familias puedan disfrutar del ajedrez.

Se propone la plaza de la milagrosa ya que en este parque se encuentran varias entidades que promocionan el ajedrez en la ciudad de Lugo. 

De esta forma se quiere crear espacios de convivencia donde la población lucense pueda disfrutar de este deporte.

15.000 €

Vespa Velutina en Lugo, conciencia con ciencia

13/09/2018  •  Xesús Feás  •  Orzamento

É unha proposta para o LOOP que aborda varios temas propios ou relacionados coa Vespa Velutina, cun enfoque multidisciplinar dendo o seu plantexamento até os mecanismos de actuación e a obtención de resultados, que teñen coma fin último que a cidadanía e a administración de Lugo no seu conxuno posúan a mellor formaión e información respecto ao insecto invasor, e as ferramentas para facerlle fronte aos seus efectos perxudiciais.

O orzamento solicitado, empregarase principalmente para a organización de diversos encontros coa cidadanía de Lugo (centros socioculturais, colexios, ...) elaboración de material informativo para a súa dsitribución na cidade, formación dos diversos axentes específicos máis involucrados no seu control; así como para sufragar a posta en marcha dalgunha acción específica e selectiva para frear a expansión do insecto invasor na cidade dende o ámbio investigador.

Xerar consensos e apropiarse do coñecemento, con unha adecuada divulgación e socialización dos coñecemetnos científicos, cunha vocación constante para a discusión franca e aberta da situación actual e cunha proxección conxunta por parte de todos e cada un dos actores da familia involucrados dalgún xeito na loita contra a Vespa Velutina, é o espírituu desta proposta. Todo elo co obxectivo común de profundizar mutuamente no coñecemento da Vespa velutina e os seus efectos e intentar aportar solucións e respostas á problemática da súa máis previsible extensión na cidade de Lugo

10.000 €