Lei de transparencia

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.

A Lei aplícase a todas as Administracións públicas e a todo o sector público estatal, así como a outras institucións, como son a Casa da súa Maxestade o Rey, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Constitucional, o Congreso dos Deputados, o Senado, o Banco de España, o Defensor do Pobo, o Tribunal de Contas, o Consello Económico e Social e as institucións autonómicas análogas, en relación coas actividades suxeitas a Dereito Administrativo.

A Lei establece as obrigacións de publicación que afectan as entidades públicas para garantir a transparencia na súa actividade e regula o dereito de acceso dos cidadáns á información pública.

Pode consultar o texto consolidado da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno ( LTBG).
Que é a Publicidade Activa?

Por Publicidade Activa enténdese a información que a  LTBG obriga a publicar ás Administracións Públicas. Esta información deberá publicarse periodicamente e estar actualizada. O medio para a súa publicación é o Portal da Transparencia.

A  LTBG sinala a información que se ten que publicar, o que se coñece como Publicidade Activa, pero, ademais, publícase tamén no portal outra información que non é de obrigado cumprimento.

A Publicidade activa preséntase no Portal de Transparencia organizada segundo as categorías establecidas polo organismo Transparencia Internacional; en concreto na súa última versión publicada do Índice de Transparencia Internacional 2017 (ITA2017).
O seu dereito de acceso

Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública, nos termos previstos no artigo 105. b) da Constitución Española, desenvoltos pola Lei de Transparencia.

A información pública é o conxunto dos contidos ou os documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que obren en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación do título I da Lei 19/2013 de Transparencia do 9 de decembro, Acceso á Información e Bo Goberno e que fosen elaborados ou adquiridos no exercicio das súas funcións.

A restrición a este dereito é que certa información non poida publicarse porque afecte a cuestións sensibles como a seguridade nacional, a defensa ou a protección de datos persoais.

A información máis relevante para o cidadán e de frecuente acceso estará dispoñible no Portal de maneira accesible, reutilizable e  interoperable. Se o interesado necesita máis información ou necesita máis detalle, entón, poderase acceder ao servizo de solicitude de información pública que é un dereito regulado pola lei de transparencia e bo goberno. Este servizo atópase dispoñible na Sede electrónica.
Avaliación da transparencia

Transparencia Internacional (TI), é unha organización non gobernamental a escala universal dedicada a combater a corrupción, congrega á sociedade civil, sector privado e os gobernos nunha vasta coalición global.

O Índice de Índice de Transparencia dos Concellos constitúe unha ferramenta para medir o nivel de transparencia #ante os cidadáns e a sociedade dos concellos españois, avaliando a transparencia dos maiores concellos de España, e iso a través dun conxunto integrado de 80 indicadores.

As seis áreas de transparencia que se avalían no ITA son as seguintes:

    Información sobre a corporación municipal

    Relacións cos cidadáns e a sociedade

    Transparencia económico-financeira

    Transparencia nas contratacións e custos dos servizos

    Transparencia en materias de urbanismo, obras públicas e  medioambiente

    Indicadores lei de transparencia

Coa aplicación dese conxunto de indicadores, cada concello obtén unha puntuación individual, de forma que xorde unha clasificación ou clasificación do nivel de transparencia dos concellos avaliados.

A través do ITA búscase, en definitiva, propiciar un maior achegamento dos concellos aos cidadáns, fomentando o aumento da información que estes reciben das corporacións locais, tanto sobre a situación dos propios concellos, como sobre as actividades que realizan, e tamén sobre as prestacións e servizos aos que poden acceder os propios cidadáns.
Saber máis

Pode acceder a máis información no Portal da Transparencia da administración xeral do estado.