Se publican los acuerdos completos de las Juntas de Gobierno, y las Actas íntegras cuando actúen por delegación del Pleno

ita
si

Xunta de Goberno local

A Xunta de Goberno Local é o órgano municipal que colabora na función de dirección política que lle corresponde ao Alcalde, que é o seu presidente e o encargado de nomear aos seus membros que poden ser ou non concelleiros. Entre os membros da Xunta de Goberno con cargo de concelleiros, o presidente nomea ao secretario.

A Xunta de Goberno encárgase da aprobación dos proxectos relativos a ordenanzas, orzamentos, regulamentos ou relación de postos de traballo. Ademais, a Xunta de Goberno ten competencias na concesión e contratación de licenzas así como no nomeamento e cese dos titulares dos órganos directivos do Concello. Nalgúns casos, este órgano municipal pode levar a cabo accións xudiciais e administrativas.

A Xunta de Goberno Local debe respostar ante o Pleno das súas actividades, aínda cando a responsabilidade directa dalgunha delas corresponda a un dos membros da Xunta.

Pode ter mais informacion da composicion e das xuntas pinchando aqui