Publícanse as Contas Xerais do Concello de Lugo elaboradas, aprobadas e rendidas ao Consello de Contas de Galicia e ao Tribunal de Cuentas en cumprimento do disposto nos artigos 208 a 212 do Real Decreto-Lexislativo 2/2004, de 05 de marzo, Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.